Discussion:
Referansımla üye olun Web Siteniz benden hediye olsun ÜCRETSİZ
(too old to reply)
sysdestek
2010-09-15 16:31:48 UTC
Permalink
Raw Message
LOREMS Erol Marketing Sistem
Referansımla üye olun Web Siteniz benden hediye olsun ÜCRETSİZ


Merhaba , ben Hülya ÇINAL;

2009 yılı Mart ayında Erol Marketing ile tanıştım, ve ilk başlarda
sadece kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için üye olup ürün almaya
başladım. Zaman içinde ürünlerin kalitesi ve modaya uygunluğu
çevremdeki insanların dikkatini çekti bu sayede önce kısa sürede geniş
bir müşteri portföyüne ulaştım. Sonrasında ise müşterilerimden
bazıları sisteme dahil olmak ve kazanmak istediler ve benim referansım
ile Lorems'e üye oldular, sattıkları ürünlerden hem onlar hemde ben
kazanmaya başladım.

Ürünlerin şirket tarafından hızlı şekilde kargoya verilmesi, sorunlu
ürün olması durumunda iade imkanı, fiyat ve kar oranı konusunda biz
temsilcilere hakettiğimiz kazanç için iyi bir alt yapı, prim
ödemelerinin gününde hesabıma geçmesi ve herşeyden önemlisi ürünlerin
kalitesi başarımı destekledi.

İlk başta verdiğimiz üyelik ücretini zaten ilk siparişte çıkarıyoruz
ve bu ay şu kotayı yapacaksınız diye bir zorlama olmaması sistemin
başarısını daha da arttırarak günden güne referans üyelerimin sayısını
arttırdı.

SİZE VE SİZİN REFERANSINIZLA ÜYE OLACAK HERKESE 500 TL DEĞERİNDE
WEB SİTESİ HEDİYE EDİYORUM

Ayrıca bu web sitesinin bir benzerini sizin üyelik bilgilerinize göre
hazırlayıp anlaşmalı Hosting Firmasında ücretsiz olarak üyeliğiniz
boyunca barındırıyoruz.Anlaşmalı firma TİB tarafından Yersağlayıcı
Firma Faaliyet Belgesi Sahibidir ve bu sebep ile sitenizde herhangi
bir kapanma veya kesinti olmayacaktır. Tasarım ve Hosting olmak üzere
size 500 TL değerinde web sitesini referansımla üye olduğunuzda hediye
ediyorum. http://adiniz.loremsuye.net şeklinde siteniz aynı gün
açılacak ve sizinde üyelerinize benim gibi ücretsiz web sitesi
vermeniz benim tarafımdan sağlanacaktır


Detaylar için Sayfamı yada sitemi ziyaret edebilirsin.

http://www.loremsuye.com
medc
2010-11-22 09:50:37 UTC
Permalink
Raw Message
fake
yada sacma
ediyorum. http://adiniz.loremsuye.net þeklinde siteniz ayný gün
açýlacak ve sizinde üyelerinize benim gibi ücretsiz web sitesi
boyle bi internet sitem olmasin daha iyi
--
"sysdestek" <***@sysdestek.com> wrote in message news:c594d4a3-1a5a-42a2-a9dc-***@r10g2000vbc.googlegroups.com...
LOREMS Erol Marketing Sistem
Referansýmla üye olun Web Siteniz benden hediye olsun ÜCRETSÝZ


Merhaba , ben Hülya ÇINAL;

2009 yýlý Mart ayýnda Erol Marketing ile tanýþtým, ve ilk baþlarda
sadece kendi ihtiyaçlarýmý karþýlamak için üye olup ürün almaya
baþladým. Zaman içinde ürünlerin kalitesi ve modaya uygunluðu
çevremdeki insanlarýn dikkatini çekti bu sayede önce kýsa sürede geniþ
bir müþteri portföyüne ulaþtým. Sonrasýnda ise müþterilerimden
bazýlarý sisteme dahil olmak ve kazanmak istediler ve benim referansým
ile Lorems'e üye oldular, sattýklarý ürünlerden hem onlar hemde ben
kazanmaya baþladým.

Ürünlerin þirket tarafýndan hýzlý þekilde kargoya verilmesi, sorunlu
ürün olmasý durumunda iade imkaný, fiyat ve kar oraný konusunda biz
temsilcilere hakettiðimiz kazanç için iyi bir alt yapý, prim
ödemelerinin gününde hesabýma geçmesi ve herþeyden önemlisi ürünlerin
kalitesi baþarýmý destekledi.

Ýlk baþta verdiðimiz üyelik ücretini zaten ilk sipariþte çýkarýyoruz
ve bu ay þu kotayý yapacaksýnýz diye bir zorlama olmamasý sistemin
baþarýsýný daha da arttýrarak günden güne referans üyelerimin sayýsýný
arttýrdý.

SÝZE VE SÝZÝN REFERANSINIZLA ÜYE OLACAK HERKESE 500 TL DEÐERÝNDE
WEB SÝTESÝ HEDÝYE EDÝYORUM

Ayrýca bu web sitesinin bir benzerini sizin üyelik bilgilerinize göre
hazýrlayýp anlaþmalý Hosting Firmasýnda ücretsiz olarak üyeliðiniz
boyunca barýndýrýyoruz.Anlaþmalý firma TÝB tarafýndan Yersaðlayýcý
Firma Faaliyet Belgesi Sahibidir ve bu sebep ile sitenizde herhangi
bir kapanma veya kesinti olmayacaktýr. Tasarým ve Hosting olmak üzere
size 500 TL deðerinde web sitesini referansýmla üye olduðunuzda hediye
ediyorum. http://adiniz.loremsuye.net þeklinde siteniz ayný gün
açýlacak ve sizinde üyelerinize benim gibi ücretsiz web sitesi
vermeniz benim tarafýmdan saðlanacaktýr


Detaylar için Sayfamý yada sitemi ziyaret edebilirsin.

http://www.loremsuye.com
Loading...