Discussion:
Tüm Türkleri Hristiyanliga davet ediyorum
(too old to reply)
Grand Sen~or
2008-04-26 07:36:29 UTC
Permalink
Raw Message
Tüm Türkleri Hristiyanliga davet ediyorum
Türkiye'deki kiliselere bir gidin görün, bir ayine katılın.
Kiliseye eşiniz ve yetişkin cocuklarinizla beraber de gidebilirsiniz tabii.
Bilindigi gibi kilisede yerlere sürünerek namaz falan kilinmaz,
orada abdest de alinmaz, cünkü temizlik evde yapilir.
Kiliselerin levhalarinda ayin saatleri yazilidir. O saatde
kilisede toplanilir ve kilisenin hocasi (yani 'papaz')
Hristiyan'larin kutsal kitabi Incil'den bir şeyler okur,
kiliseye gelenler de dinler, hoca dua eder, sonra 'Amin' derler vs. vs.
Işte öyle birşey...
Gidin de kendiniz görün işte. Korkmayin. Kiliseye ziyaretci olarak
gitmeyle hemen Hristiyan olunmaz. Isterseniz papaz ile
konuşursunuz ve olursunuz, istemezseniz de önemli degil;
en azindan baska dinleri de biraz yakindan tanimiş olursunuz,
dinlerarası dialog yani...
Hristiyan olmak isteyenler icin Türkce bilgiler ve soru sormak icin forumlar:http://www.hristiyanforum.com/http://www.hristiyan.net/http://www.bedavaincil.com/
...
+ Türkiye'de Hristiyan Olmak...
MADDE 24. - Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Bir kişinin Türk olması için illa ki Müslüman olması gerek degildir.
Çünkü yine Anayasamıza göre Türklüğün tarifi şöyle yapılmaktadır;
MADDE 66 - Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.
Bu maddeye göre bir Türk vatandaşı her dinden hatta dinsiz bile olabilir.
Bir kimse dini görüşünü değiştirebilir. Ailesinin dinini bırakarak
bir başka dine geçebilir. Bu onun vatandaşlığına bir şey yapamaz.
O hala vatandaşlık kimliğini taşımaktadır.
Bu gerçekler aslında kimsenin gözünden saklı değildir.
Anayasamızı okuyan herkes vatandaşlık hakkında bilgi sahibi olabilir.
Diyanet İşleri Başkanlığı: "Herkesin dinden ayrılma özgürlüğü var"
http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=360438
"
Diyanet'ten ''din değiştirme'' fetvası !
Diyanet İşleri'nden çok tartışılacak açıklama...
11 Nisan 2008 09:45
Şeriatla yönetilen bazı ülkelerde idam gerekçesi sayılan
'Din değiştirmeyle' ilgili, Diyanet İşleri önemli bir çıkış yaptı,
"Bir dini kabul etme özgürlüğü olan kimsenin, o dinden
ayrılma özgürlüğü de vardır."
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Din değiştirme' tercihiyle ilgili tavrını,
önemli bir yazı ile kamuoyuyla paylaştı. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hakkı Ünal'ın kaleme aldığı fetva niteliği taşıyan 'İnanç Hürriyeti'
başlıklı yazıda, "İlgili ayetler, İslam dininden dönene uhrevi cezanın dışında,
dünyevi bir yaptırım öngörmemiştir" dedenildi. Ünal, Diyanet Aylık Dergi'deki
yazısında, şu görüşlere yer verdi: "Hz. Peygamber kimseye inanç dayatmaya
çalışmamış, farklı inanç mensuplarına şiddet uygulamamıştır.
İslam'dan vazgeçenler dahil, bu konuda herhangi bir istisna söz konusu değildir.
Ölüm Hükmü Yok
Nisa Suresi'nin 137. ayetinde, 'İman edip sonra inkár edenleri,
sonra yine iman edip tekrar inkár edenleri, sonra da inkárlarını
arttıranları Allah ne bağışlayacak, ne de onları doğru yola iletecektir'
buyrulmaktadır. Din değiştirene ölüm cezası öngörülmüş olsaydı,
ayet, tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez,
ilk irtidat (din değiştirme) olayından sonra ölüm hükmü verirdi.
İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ
Dini dayanak noktası yapıp, başkalarının haklarına tecavüz etmek
ya da din karşıtı tutumuyla başkalarını rahatsız ederek onların
kutsal değerlerine saldırmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi
gereken bir hukuk ihlalidir. Toplumun diğer bireylerini doğrudan
rahatsız etmeyen ve kamu düzenine zarar etmeyen ve kamu
düzenine zarar vermeyen dini uygulamaları yerine getirip getirmeme konusu,
kişinin hesabı sadece Allah'a vereceği inanç ve ibadet özgürlüğü alanına girer."
"
http://www.kutsalkitap.org/
www.TevratZeburIncil.org
Hristiyan olmak için ne yapmalıyım?
http://www.kutsalkitap.org/index.php/Hristiyan-olmak-icin-ne-yapmalyy...
http://www.turk7.com/index.htm
http://www.bibleserver.com/act.php?language=18
--
Ben de kim mi oluyorum?
Ben sadece masum bir ateistim...  :-)- Hide quoted text -
- Show quoted text -
ulen anussim seko-fa$okhan hiristiyanlara gelince $apir, $upur,
muslumanlara, yahudilere gelince ya Rabbi sukur, bu ne len;->>hangi
kiliseye Ortadoks/Ermeni/Katolik/??
kippe dustu kel gorundu Loyn;->>
choronik
2008-04-26 09:29:36 UTC
Permalink
Raw Message
Tüm Türkleri Hristiyanliga davet ediyorum
Türkiye'deki kiliselere bir gidin görün, bir ayine katýlýn.
Kiliseye eþiniz ve yetiþkin cocuklarinizla beraber de gidebilirsiniz
tabii.
Bilindigi gibi kilisede yerlere sürünerek namaz falan kilinmaz,
Yo, yo, hic Papa gibi yerlere surunme olur mu yani? Ya bilirmiydin ya,
Papa'da kicini havaya diker ve topragi oper. Degisik memleketleri ziyaret
ettiginde o bile kicini havaya diker. Yakinda o da musluman oluyor,
duyduguma gore. <W>

Len kepaze, birak herkes bildigi gibi dinini takib etsin.

Benim dinim ise allahsizlik! Var mi diyecegin? Yoksa Ingilizce deyim misali
herkesin tava'dan ate$'e mi firlamasini istiyorsun?

Aklina pirasa suyu!
--
choronik
======
orada abdest de alinmaz, cünkü temizlik evde yapilir.
Kiliselerin levhalarinda ayin saatleri yazilidir. O saatde
kilisede toplanilir ve kilisenin hocasi (yani 'papaz')
Hristiyan'larin kutsal kitabi Incil'den bir þeyler okur,
kiliseye gelenler de dinler, hoca dua eder, sonra 'Amin' derler vs. vs.
Iþte öyle birþey...
Gidin de kendiniz görün iþte. Korkmayin. Kiliseye ziyaretci olarak
gitmeyle hemen Hristiyan olunmaz. Isterseniz papaz ile
konuþursunuz ve olursunuz, istemezseniz de önemli degil;
en azindan baska dinleri de biraz yakindan tanimiþ olursunuz,
dinlerarasý dialog yani...
Hristiyan olmak isteyenler icin Türkce bilgiler ve soru sormak icin
http://www.hristiyanforum.com/
http://www.hristiyan.net/
http://www.bedavaincil.com/
...
+ Türkiye'de Hristiyan Olmak...
T.C. Anayasasý'nda inanç özgürlügü hiçbir kimse ayýrt edilmeden
MADDE 24. - Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Bir kiþinin Türk olmasý için illa ki Müslüman olmasý gerek degildir.
Çünkü yine Anayasamýza göre Türklüðün tarifi þöyle yapýlmaktadýr;
MADDE 66 - Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türktür.
Bu maddeye göre bir Türk vatandaþý her dinden hatta dinsiz bile olabilir.
Bir kimse dini görüþünü deðiþtirebilir. Ailesinin dinini býrakarak
bir baþka dine geçebilir. Bu onun vatandaþlýðýna bir þey yapamaz.
O hala vatandaþlýk kimliðini taþýmaktadýr.
Bu gerçekler aslýnda kimsenin gözünden saklý deðildir.
Anayasamýzý okuyan herkes vatandaþlýk hakkýnda bilgi sahibi olabilir.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý: "Herkesin dinden ayrýlma özgürlüðü var"
http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=360438
"
Diyanet'ten ''din deðiþtirme'' fetvasý !
Diyanet Ýþleri'nden çok tartýþýlacak açýklama...
11 Nisan 2008 09:45
Þeriatla yönetilen bazý ülkelerde idam gerekçesi sayýlan
'Din deðiþtirmeyle' ilgili, Diyanet Ýþleri önemli bir çýkýþ yaptý,
"Bir dini kabul etme özgürlüðü olan kimsenin, o dinden
ayrýlma özgürlüðü de vardýr."
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 'Din deðiþtirme' tercihiyle ilgili tavrýný,
önemli bir yazý ile kamuoyuyla paylaþtý. Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hakký Ünal'ýn kaleme aldýðý fetva niteliði taþýyan 'Ýnanç
Hürriyeti'
baþlýklý yazýda, "Ýlgili ayetler, Ýslam dininden dönene uhrevi cezanýn
dýþýnda,
dünyevi bir yaptýrým öngörmemiþtir" dedenildi. Ünal, Diyanet Aylýk
Dergi'deki
yazýsýnda, þu görüþlere yer verdi: "Hz. Peygamber kimseye inanç dayatmaya
çalýþmamýþ, farklý inanç mensuplarýna þiddet uygulamamýþtýr.
Ýslam'dan vazgeçenler dahil, bu konuda herhangi bir istisna söz konusu
deðildir.
Ölüm Hükmü Yok
Nisa Suresi'nin 137. ayetinde, 'Ýman edip sonra inkár edenleri,
sonra yine iman edip tekrar inkár edenleri, sonra da inkárlarýný
arttýranlarý Allah ne baðýþlayacak, ne de onlarý doðru yola iletecektir'
buyrulmaktadýr. Din deðiþtirene ölüm cezasý öngörülmüþ olsaydý,
ayet, tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez,
ilk irtidat (din deðiþtirme) olayýndan sonra ölüm hükmü verirdi.
ÝBADET ÖZGÜRLÜÐÜ
Dini dayanak noktasý yapýp, baþkalarýnýn haklarýna tecavüz etmek
ya da din karþýtý tutumuyla baþkalarýný rahatsýz ederek onlarýn
kutsal deðerlerine saldýrmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi
gereken bir hukuk ihlalidir. Toplumun diðer bireylerini doðrudan
rahatsýz etmeyen ve kamu düzenine zarar etmeyen ve kamu
düzenine zarar vermeyen dini uygulamalarý yerine getirip getirmeme
konusu,
kiþinin hesabý sadece Allah'a vereceði inanç ve ibadet özgürlüðü alanýna
girer."
"
http://www.kutsalkitap.org/
www.TevratZeburIncil.org
Hristiyan olmak için ne yapmalýyým?
http://www.kutsalkitap.org/index.php/Hristiyan-olmak-icin-ne-yapmalyyymY/?id=104
http://www.turk7.com/index.htm
http://www.bibleserver.com/act.php?language=18
--
Ben de kim mi oluyorum?
Ben sadece masum bir ateistim... :-)
keskin sirke
2008-04-26 18:05:22 UTC
Permalink
Raw Message
Ben hristiyan olsaydim sadece senin davetinin yuzunden dinimi birakirdim.

De get lan lakerda.
Bu arada tum dostlara merhaba.
Tüm Türkleri Hristiyanliga davet ediyorum
Türkiye'deki kiliselere bir gidin görün, bir ayine katýlýn.
Kiliseye eþiniz ve yetiþkin cocuklarinizla beraber de gidebilirsiniz
tabii.
Bilindigi gibi kilisede yerlere sürünerek namaz falan kilinmaz,
orada abdest de alinmaz, cünkü temizlik evde yapilir.
Kiliselerin levhalarinda ayin saatleri yazilidir. O saatde
kilisede toplanilir ve kilisenin hocasi (yani 'papaz')
Hristiyan'larin kutsal kitabi Incil'den bir þeyler okur,
kiliseye gelenler de dinler, hoca dua eder, sonra 'Amin' derler vs. vs.
Iþte öyle birþey...
Gidin de kendiniz görün iþte. Korkmayin. Kiliseye ziyaretci olarak
gitmeyle hemen Hristiyan olunmaz. Isterseniz papaz ile
konuþursunuz ve olursunuz, istemezseniz de önemli degil;
en azindan baska dinleri de biraz yakindan tanimiþ olursunuz,
dinlerarasý dialog yani...
Hristiyan olmak isteyenler icin Türkce bilgiler ve soru sormak icin
http://www.hristiyanforum.com/
http://www.hristiyan.net/
http://www.bedavaincil.com/
...
+ Türkiye'de Hristiyan Olmak...
T.C. Anayasasý'nda inanç özgürlügü hiçbir kimse ayýrt edilmeden
MADDE 24. - Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Bir kiþinin Türk olmasý için illa ki Müslüman olmasý gerek degildir.
Çünkü yine Anayasamýza göre Türklüðün tarifi þöyle yapýlmaktadýr;
MADDE 66 - Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türktür.
Bu maddeye göre bir Türk vatandaþý her dinden hatta dinsiz bile olabilir.
Bir kimse dini görüþünü deðiþtirebilir. Ailesinin dinini býrakarak
bir baþka dine geçebilir. Bu onun vatandaþlýðýna bir þey yapamaz.
O hala vatandaþlýk kimliðini taþýmaktadýr.
Bu gerçekler aslýnda kimsenin gözünden saklý deðildir.
Anayasamýzý okuyan herkes vatandaþlýk hakkýnda bilgi sahibi olabilir.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý: "Herkesin dinden ayrýlma özgürlüðü var"
http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=360438
"
Diyanet'ten ''din deðiþtirme'' fetvasý !
Diyanet Ýþleri'nden çok tartýþýlacak açýklama...
11 Nisan 2008 09:45
Þeriatla yönetilen bazý ülkelerde idam gerekçesi sayýlan
'Din deðiþtirmeyle' ilgili, Diyanet Ýþleri önemli bir çýkýþ yaptý,
"Bir dini kabul etme özgürlüðü olan kimsenin, o dinden
ayrýlma özgürlüðü de vardýr."
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 'Din deðiþtirme' tercihiyle ilgili tavrýný,
önemli bir yazý ile kamuoyuyla paylaþtý. Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hakký Ünal'ýn kaleme aldýðý fetva niteliði taþýyan 'Ýnanç
Hürriyeti'
baþlýklý yazýda, "Ýlgili ayetler, Ýslam dininden dönene uhrevi cezanýn
dýþýnda,
dünyevi bir yaptýrým öngörmemiþtir" dedenildi. Ünal, Diyanet Aylýk
Dergi'deki
yazýsýnda, þu görüþlere yer verdi: "Hz. Peygamber kimseye inanç dayatmaya
çalýþmamýþ, farklý inanç mensuplarýna þiddet uygulamamýþtýr.
Ýslam'dan vazgeçenler dahil, bu konuda herhangi bir istisna söz konusu
deðildir.
Ölüm Hükmü Yok
Nisa Suresi'nin 137. ayetinde, 'Ýman edip sonra inkár edenleri,
sonra yine iman edip tekrar inkár edenleri, sonra da inkárlarýný
arttýranlarý Allah ne baðýþlayacak, ne de onlarý doðru yola iletecektir'
buyrulmaktadýr. Din deðiþtirene ölüm cezasý öngörülmüþ olsaydý,
ayet, tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez,
ilk irtidat (din deðiþtirme) olayýndan sonra ölüm hükmü verirdi.
ÝBADET ÖZGÜRLÜÐÜ
Dini dayanak noktasý yapýp, baþkalarýnýn haklarýna tecavüz etmek
ya da din karþýtý tutumuyla baþkalarýný rahatsýz ederek onlarýn
kutsal deðerlerine saldýrmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi
gereken bir hukuk ihlalidir. Toplumun diðer bireylerini doðrudan
rahatsýz etmeyen ve kamu düzenine zarar etmeyen ve kamu
düzenine zarar vermeyen dini uygulamalarý yerine getirip getirmeme
konusu,
kiþinin hesabý sadece Allah'a vereceði inanç ve ibadet özgürlüðü alanýna
girer."
"
http://www.kutsalkitap.org/
www.TevratZeburIncil.org
Hristiyan olmak için ne yapmalýyým?
http://www.kutsalkitap.org/index.php/Hristiyan-olmak-icin-ne-yapmalyyymY/?id=104
http://www.turk7.com/index.htm
http://www.bibleserver.com/act.php?language=18
--
Ben de kim mi oluyorum?
Ben sadece masum bir ateistim... :-)
Grand Sen~or
2008-04-26 21:03:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by keskin sirke
Ben hristiyan olsaydim sadece senin davetinin yuzunden dinimi birakirdim.
bu herif tipik bir anussim, Yahudiler bunlari "imansiz/kafir=anussim"
olarak disladiklarindan bunlar da onlara garez baglamislardi,
ellerinden, dillerinden gelen zarari Yahudiler'den esirgemezler,
onlara inat Hiristiyan bile olmus gibi gorunmekten kacinmazlar,
bunlarin varligi Yahudilerden nefret etmek uzerine kuruludur, bu
nefreti altlarindan cektin mi yuz ustu duserler, sudan cikmis baliga
donerler;->RO(T/F)L
Post by keskin sirke
De get lan lakerda.
Bu arada tum dostlara merhaba.
SLAP THAT MOSSAD BITCH!!
2008-04-26 22:46:02 UTC
Permalink
Raw Message
On Sat, 26 Apr 2008 14:03:26 -0700 (PDT), "Grand Sen~or"
Post by Grand Sen~or
Post by keskin sirke
Ben hristiyan olsaydim sadece senin davetinin yuzunden dinimi birakirdim.
bu herif tipik bir anussim, Yahudiler bunlari "imansiz/kafir=anussim"
olarak disladiklarindan bunlar da onlara garez baglamislardi,
ellerinden, dillerinden gelen zarari Yahudiler'den esirgemezler,
onlara inat Hiristiyan bile olmus gibi gorunmekten kacinmazlar,
bunlarin varligi Yahudilerden nefret etmek uzerine kuruludur, bu
nefreti altlarindan cektin mi yuz ustu duserler, sudan cikmis baliga
donerler;->RO(T/F)L
Ibo seni dikmeye geliyor....
Post by Grand Sen~or
Post by keskin sirke
De get lan lakerda.
Bu arada tum dostlara merhaba.
and THANK YOU for flying the JEW WORSHIPPING, JEW ALLIANCE,
IMPERIALIST, COLONIAL, GOOD FOR NOTHING, ONE WORLD AIRLINE!!!!!

THE TRUTH ABOUT THE BITTER, UGLY, PRUNY AMERICANS IS FINALLY
REVEALED BY A US SENATOR WHO IS NOT BLINDED BY THE TRUTH!
THE BITTER, UGLY, PRUNY GRINGOS CAN ONLY HANG ON TO THEIR GUNS OR
RELIGION OR THEIR DICKS AND CAN ONLY LIVE WITH THEIR
ANTI-IMMIGRANT SENTIMENTS!!!


I am not your average TURK!!! I will cut off your jew dick
together with your balls and feed it to you for dinner!!!

MUSEVI CEMAATININ SULALESINI SIKSINLER!!!!!!


THE PRICKS OF OMAHA I AM COMING FOR YOOOOOUUUUUUUUUUUUU!!!!


CAMP GITMO SUCK ON THIS!!!!

;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00 ;-)00
keskin sirke
2008-04-26 18:06:47 UTC
Permalink
Raw Message
Ben hristiyan olsaydim sadece senin davetinin yuzunden dinimi birakirdim.

De get lan lakerda.
Bu arada tum dostlara merhaba.
Tüm Türkleri Hristiyanliga davet ediyorum
Türkiye'deki kiliselere bir gidin görün, bir ayine katýlýn.
Kiliseye eþiniz ve yetiþkin cocuklarinizla beraber de gidebilirsiniz
tabii.
Bilindigi gibi kilisede yerlere sürünerek namaz falan kilinmaz,
orada abdest de alinmaz, cünkü temizlik evde yapilir.
Kiliselerin levhalarinda ayin saatleri yazilidir. O saatde
kilisede toplanilir ve kilisenin hocasi (yani 'papaz')
Hristiyan'larin kutsal kitabi Incil'den bir þeyler okur,
kiliseye gelenler de dinler, hoca dua eder, sonra 'Amin' derler vs. vs.
Iþte öyle birþey...
Gidin de kendiniz görün iþte. Korkmayin. Kiliseye ziyaretci olarak
gitmeyle hemen Hristiyan olunmaz. Isterseniz papaz ile
konuþursunuz ve olursunuz, istemezseniz de önemli degil;
en azindan baska dinleri de biraz yakindan tanimiþ olursunuz,
dinlerarasý dialog yani...
Hristiyan olmak isteyenler icin Türkce bilgiler ve soru sormak icin
http://www.hristiyanforum.com/
http://www.hristiyan.net/
http://www.bedavaincil.com/
...
+ Türkiye'de Hristiyan Olmak...
T.C. Anayasasý'nda inanç özgürlügü hiçbir kimse ayýrt edilmeden
MADDE 24. - Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Bir kiþinin Türk olmasý için illa ki Müslüman olmasý gerek degildir.
Çünkü yine Anayasamýza göre Türklüðün tarifi þöyle yapýlmaktadýr;
MADDE 66 - Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türktür.
Bu maddeye göre bir Türk vatandaþý her dinden hatta dinsiz bile olabilir.
Bir kimse dini görüþünü deðiþtirebilir. Ailesinin dinini býrakarak
bir baþka dine geçebilir. Bu onun vatandaþlýðýna bir þey yapamaz.
O hala vatandaþlýk kimliðini taþýmaktadýr.
Bu gerçekler aslýnda kimsenin gözünden saklý deðildir.
Anayasamýzý okuyan herkes vatandaþlýk hakkýnda bilgi sahibi olabilir.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý: "Herkesin dinden ayrýlma özgürlüðü var"
http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=360438
"
Diyanet'ten ''din deðiþtirme'' fetvasý !
Diyanet Ýþleri'nden çok tartýþýlacak açýklama...
11 Nisan 2008 09:45
Þeriatla yönetilen bazý ülkelerde idam gerekçesi sayýlan
'Din deðiþtirmeyle' ilgili, Diyanet Ýþleri önemli bir çýkýþ yaptý,
"Bir dini kabul etme özgürlüðü olan kimsenin, o dinden
ayrýlma özgürlüðü de vardýr."
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, 'Din deðiþtirme' tercihiyle ilgili tavrýný,
önemli bir yazý ile kamuoyuyla paylaþtý. Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hakký Ünal'ýn kaleme aldýðý fetva niteliði taþýyan 'Ýnanç
Hürriyeti'
baþlýklý yazýda, "Ýlgili ayetler, Ýslam dininden dönene uhrevi cezanýn
dýþýnda,
dünyevi bir yaptýrým öngörmemiþtir" dedenildi. Ünal, Diyanet Aylýk
Dergi'deki
yazýsýnda, þu görüþlere yer verdi: "Hz. Peygamber kimseye inanç dayatmaya
çalýþmamýþ, farklý inanç mensuplarýna þiddet uygulamamýþtýr.
Ýslam'dan vazgeçenler dahil, bu konuda herhangi bir istisna söz konusu
deðildir.
Ölüm Hükmü Yok
Nisa Suresi'nin 137. ayetinde, 'Ýman edip sonra inkár edenleri,
sonra yine iman edip tekrar inkár edenleri, sonra da inkárlarýný
arttýranlarý Allah ne baðýþlayacak, ne de onlarý doðru yola iletecektir'
buyrulmaktadýr. Din deðiþtirene ölüm cezasý öngörülmüþ olsaydý,
ayet, tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez,
ilk irtidat (din deðiþtirme) olayýndan sonra ölüm hükmü verirdi.
ÝBADET ÖZGÜRLÜÐÜ
Dini dayanak noktasý yapýp, baþkalarýnýn haklarýna tecavüz etmek
ya da din karþýtý tutumuyla baþkalarýný rahatsýz ederek onlarýn
kutsal deðerlerine saldýrmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi
gereken bir hukuk ihlalidir. Toplumun diðer bireylerini doðrudan
rahatsýz etmeyen ve kamu düzenine zarar etmeyen ve kamu
düzenine zarar vermeyen dini uygulamalarý yerine getirip getirmeme
konusu,
kiþinin hesabý sadece Allah'a vereceði inanç ve ibadet özgürlüðü alanýna
girer."
"
http://www.kutsalkitap.org/
www.TevratZeburIncil.org
Hristiyan olmak için ne yapmalýyým?
http://www.kutsalkitap.org/index.php/Hristiyan-olmak-icin-ne-yapmalyyymY/?id=104
http://www.turk7.com/index.htm
http://www.bibleserver.com/act.php?language=18
--
Ben de kim mi oluyorum?
Ben sadece masum bir ateistim... :-)
Loading...